Tyrimai

Bendrakoleginės mokslo taikomųjų tyrimų kryptys yra:

  • Projektinio mokymosi taikymo tyrimai (IM). 21-ojo amžiaus ugdymosi paradigmos ir naujai formuojamų įgūdžių kontekstas reikalauja naujų mokymosi metodų taikymo ir jų efektyvumo tyrimų. Projektinio mokymosi įgyvendinimas ir taikymas atliepia Europos Aukštojo mokslo erdvės (EHEA) keliamus iššūkius ugdyti studentuose gebėjimą mokytis savarankiškai. Auganti projektinio mokymosi koncepcija yra į studentą orientuota metodika, kurios taikymas palengvina studijuojantiems pritaikyti žinias ir įgūdžius praktinėse situacijose, skatina kūrybinį mąstymą. Projektinio mokymosi taikymo tyrimai apims tiek projektinio mokymosi proceso, tiek turinio gerinimo aspektus.
  • Kompetencijų tyrimai (DP) – į studentą orientuota mokymosi paradigma numato tam tikrų kompetencijų formavimą studijų procese. Tačiau kompetencijų formavimo efektyvumas ir rezultatyvumas turi būti matuojamas ir tiriamas siekiant analizuoti kompetencijų poreikį rinkoje bei surasti efektyviausius būdus kompetencijoms formuoti. Kompetencijų poreikio ir jų ugdymo tyrimai leis daryti prielaidas darniai plėtrai integruojant asmenybes, sektoriaus ir nacionalinius prioritetus.
  • Taikomieji verslo vystymo sprendimai (DP). Verslo vystymo sprendimai turi būti grindžiami objektyvia ir tikslingai renkama tyrimų informacija. Tyrimai apima verslo aplinkos analizę, vartotojų poreikių analizę, verslo vystymo alternatyvų palyginamąją analizę bei kitus aktualius tyrimo laukus. Tiek išorinio verslo konteksto analizė, tiek vidinių procesų bei problematikos tyrimai leis detaliai ir visapusiškai išanalizavus situaciją pasiūlyti galimas verslo tobulinimo alternatyvas suvokiant verslo vystymo svarbą bei reikšmę nacionaliniam konkurencingumui.

Užsienio kalbų katedros kryptys yra:

  • Kalbinės veiklos strategijų ir kalbinės raiškos priemonių analizė

Informacinių technologijų katedros kryptys yra:

  • Technologijomis grindžiamas mokymasis
  • Technologijų ir žmogaus sąveikos tyrimai

Ekonomikos ir verslo katedros kryptys yra:

  • Rinkos tyrimai
  • Svetingumo paslaugų/produktų vystymas
  • Komunikacijos strategijų analizė
  • Logistikos procesų/paslaugų tobulinimas