Finansavimas

Informacija apie Valstybinio studijų fondo teikiamą paramą

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo rudens semestre pradžią ir studentų prašymų-anketų teikimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas.

Vilniaus verslo kolegija suteikia galimybę studijuoti nemokamai, gavus studijų stipendiją, kuri dengia 100 % studijų kainos, todėl kolegijos studentas, gavęs šią stipendiją, neturi padengti nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumo.
Reikalavimai abiturientui, pretenduojančiam į studijų stipendiją:

 1. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 2. Asmenys, 2016, 2017 ir 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą turi būti išlaikę 1 punkte nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 3. Asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą turi būti išlaikę:
  • 1 punkte nurodytus egzaminus;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas:
   • ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   • ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 1. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2019 metais turi tenkinti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:

4.1.išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:

4.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

4.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

4.1.3.matematikos valstybinio brandos egzamino.

4.2. Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

4.3. Mažiausias stojamasis konkursinis balas į kolegijas – 4,3.

Kaip gauti studijų stipendiją?

 1. Pildant prašymą LAMA BPO sistemoje, turite nurodyti finansavimo šaltinį: valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST). Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt
 2. Laimėjęs konkursą, studentas turi užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo tinklapyje Fondo nustatyta tvarka. Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/studiju-stipendijos-3
 3. Studijų kainos kompensavimas

Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Vilniaus verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį (po dvejų studijų metų ir po studijų baigimo) baigęs asmuo:

 • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymas);
 • kuris neturi akademinių skolų;
 • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/studiju-kainos-kompensavimas-3

Valstybės remiamos paskolos

Visi kolegijos studentai gali gauti šias valstybės remiamas paskolas:

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga

Daugiau informacijos:  http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-3

Parama studentams, turintiems neįgalumą

Studentams, turinties neįgalumą, Vilniaus verslo kolegija suteikia galimybę gauti paramą iš Valstybinio studijų fondo ir Neįgaliųjų reikalų departamento:

 1. Socialinė stipendija, skirta studentams, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI dydžiai, t.y., 123,50 € per mėnesį. Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-3
 2. Tikslinė išmoka, skirta studentams, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Tikslinės išmokos dydis – 152 € per mėnesį. Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-studentams-turintiems-negalia
 3. Neįgaliųjų reikalų departamento tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti, skirtos studentams, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti dydis – 3,2 BSI dydžio per semestrą, t.y., 121,60 € per mėnesį. Daugiau informacijos: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

Kita parama

Taip pat Kolegijoje suteikiame galimybę gauti kitą Valstybinio studijų fondo administruojamą paramą:

 1. Socialinės stipendijosNorintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI dydžiai, t.y., 123,50 € per mėnesį.
Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-3

 1. Parama užsienio lietuviams. Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:
 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Stipendijos dydis – 3,25 BSI(šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį)

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams-2

Valstybės remiamos paskolos teikiamos visiems Kolegijos studentams. Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/valstybes-remiamos-paskolos-5

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems. Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems-asmenims-1 

Kolegija administruoja paramos gavimą. Kvietimus paramai gauti skelbiame tiek Kolegijos svetainėje, tiek skelbimų lentoje bei siunčiame tiesiogiai studentams į jų el. paštus.

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO KONTAKTAI
A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius
Tel. +370 5 263 9152, Konsultacijų tel. nr. +370 5 200 0844
El. paštas: fondas[eta]vsf.lt
www.vsf.lt

NEĮGALIŲJŲ DEPARTAMENTO KONTAKTAI
Švitrigailos g. 10A, Vilnius 03223
Tel. nr. +370 5 231 66 49, +370 5 231 66 60
El. paštas:centras[eta]ndt.
www.ndt.lt

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJOJE ATSAKINGO DARBUOTOJO KONTAKTAI
Jūratė Butvilienė
Tel. nr. +370 5 215 48 84, Mob. +370 616 55 422
El. p.: jurate[eta]kolegija.lt